Category: Lập trình

VBA

Absolute vs Relative Reference

Bảng tính Excel là tập hợp bao gồm nhiều ô (cell), các cell này chứa dữ liệu mà các chương trình macro của chúng ta sẽ xử lý. Để có thể thao tác với dữ liệu trong các cell, macro sử dụng địa chỉ của các cell trong bảng tính để truy cập và thao tác với cell đó.

Read More »
VBA

Các cách để chạy macro trong VBA

Ở các bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu 2 cách để tạo chương trình macro trong VBA. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các cách chạy macro trong VBA.

Read More »
VBA

Module trong VBA

Trong quá trình làm việc với VBA, chúng ta sẽ thường xuyên gặp và làm việc với module trong VBA như trong hình bên dưới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem module là gì trong VBA.

Read More »
VBA

Macro được lưu ở đâu?

Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu 2 cách để tạo macro trong VBA. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc lưu trữ macro trong Excel VBA.

Read More »
Bash Shell in Linux
Bash shell

Lệnh dnf trong Linux

Bài viết giới thiệu các chức năng chính và cách sử dụng lệnh dnf, trình quản lý package tiếp theo của yum, trên các bản phân phối Linux dựa trên rpm.

Read More »
VBA

Tổng quan về VBA

VBA là gì? VBA là chữ viết tắt của Visual Basic for Applications, một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-driven) của Microsoft. VBA

Read More »
VBA

Series hướng dẫn VBA

VBA là chữ viết tắt của Visual Basic for Application, 1 ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-drivent programming) của Microsoft. Nó được sử

Read More »
Bash Shell in Linux
Bash shell

Lệnh wc trong Linux

1. Cú pháp Lệnh wc trong Linux được dùng để đếm số dòng, số từ hay số byte của 1 tập tin và in kết quả này

Read More »
Bash Shell in Linux
Bash shell

Lệnh time trong Linux

Trong khi kiểm tra sự hiệu quả của 1 ứng dụng hay so sánh các giải thuật khác nhau để giải quyết 1 vấn đề,

Read More »