Cấu hình máy chủ HTTP trong Nginx – Các chỉ thị

Ở bài trước, chúng ta đã có thông tin khái quát về module HTTP Core trong Nginx cũng như các thành phần cơ bản của nó. Bắt đầu từ bài này, chúng ta sẽ đi sâu vào các thành phần cấu hình của module này, bắt đầu từ thành phần đầu tiên – các chỉ thị.

Các chỉ thị trong module HTTP Core

1. Cấu hình Socket và host

 • listen

Sử dụng trong: server

Chỉ rõ địa chỉ IP và/hoặc port được dùng bởi socket phục vụ website. Các website thường được  phục vụ trên port 80 (giá trị mặc định) qua HTTP, hoặc 443 qua HTTPS.

Cú pháp:

listen [address] [:port] [additional options];

Các tùy chọn bổ sung:

   • default hoặc default_server: Chỉ rõ khối server này được dùng như website mặc định cho bất kỳ yêu cầu nhận được tại địa chỉ IP và port được chỉ rõ.
   • ssl: Chỉ rõ website sẽ sử dụng SSL.
   • Các tùy chọn khác liên quan đến các lời gọi hệ thống bind và listen gồm: backlog=numrcvbuf=sizesndbuf=sizeaccept_filter=filterdeferredsetfib=number, và bind.

Ví dụ:

listen 192.168.1.1:80;

listen 127.0.0.1;

listen 80 default;

listen 443 ssl;

 • server_name

Sử dụng trong: server

Đăng ký 1 hoặc nhiều hostname cho khối server. Khi Nginx nhận 1 yêu cầu HTTP, nó so sánh giá trị Host trong phần header  của yêu cầu với tất cả các khối server đang có. Khối server đầu tiên khớp với hostname này sẽ được chọn.

Nếu không có khối server nào khớp với hostname trên, Nginx chọn khối server đầu tiên khớp với các thông số của chỉ thị listen (ví dụ như listen *:80 sẽ bắt tất cả các yêu cầu nhận được trên port 80), ưu tiên khối đầu tiên có tùy chọn mặc định được cho phép trên chỉ thị listen.

Chị thị này chấp nhận wildcard cũng như biểu thức chính quy.

Cú pháp:

server_name hostname1 [hostname2…];

Ví dụ:

server_name www.website.com;

server_name www.website.com website.com;

server_name *.website.com;

server_name .website.com; # Kết hợp cả *.website.com và website.com

server_name *.website.*;

server_name ~^\.example\.com$;

Lưu ý rằng chúng ta có thể sử dụng chuỗi rỗng như 1 giá trị của chỉ thị để bắt tất cả các yêu cầu không có giá trị Host trong phần header, nhưng chỉ sau ít nhất 1 tên thông thường (hoặc “_”)

server_name website.com “”;

server_name _ “”;

 • server_name_in_redirect

Sử dụng trong: http, server, location

Chỉ thị này áp dụng cho trường hợp của các chuyển hướng nội bộ (internal redirect). Nếu thiết lập thành on, Nginx sẽ sử dụng hostname đầu tiên được chỉ rõ trong chỉ thị server_name. Nếu thiết lập thành off, Nginx sẽ sử dụng giá trị Host trong phần header của yêu cầu HTTP.

Cú pháp: on hoặc off

Giá trị mặc định: off

 • server_names_hash_max_size

Sử dụng trong: http

Nginx sử dụng các bảng “băm” cho các tập hợp dữ liệu khác nhau để tăng tốc việc xử lý yêu cầu. Chỉ thị này định nghĩa kích thước tối đa của bảng băm chứa các server_name. Giá trị mặc định phù hợp với đa số cấu hình. Nếu giá trị này cần thay đổi, Nginx sẽ tự động thông báo cho chúng ta khi khởi động, hay khi chúng ta tải lại cấu hình.

Cú pháp:

server_names_hash_max_size 512;

Giá trị mặc định: 512 bytes.

 • server_names_hash_bucket_size

Sử dụng trong: http

Thiết lập kích thước vùng chứa các bảng băm server_name. Tương tự, chúng ta chỉ nên thay đổi giá trị này khi Nginx yêu cầu.

Cú pháp:

server_names_hash_bucket_size 32;

Giá trị mặc định: 32 byte (hoặc 64, hay 128, dựa vào bộ nhớ cache của CPU).

 • port_in_redirect

Sử dụng trong: httpserverlocation

Chỉ thị này định nghĩa việc Nginx có hoặc không thêm giá trị port vào URL chuyển hướng.

Cú pháp: on hoặc off

port_in_redirect on;

Giá trị mặc định: on

 •  tcp_nodelay

Sử dụng trong: http, server, location

Cho phép hoặc vô hiệu hóa tùy chọn socket TCP_NODELAY cho chỉ các kết nối keep-alive.

Cú pháp: on hoặc off

tcp_nodelay on;

Giá trị mặc định: on

Lưu ý:

Keep-alive (hoặc Keepalive) là 1 thông điệp được gửi bởi 1 thiết bị đến các thiết bị khác để kiểm tra rằng liên kết giữa 2 thiết bị đang hoạt động, hoặc để ngăn ngừa việc liên kết này bị mất.

 • tcp_nopush

Sử dụng trong: http, server, location

Cho phép hoặc vô hiệu hóa tùy chọn socket TCP_NOPUSH (FreeBSD) hoặc TCP_CORK (Linux). Chỉ thị này chỉ áp dụng khi chỉ thị sendfile được cho phép. Nếu chỉ thị tcp_nopush được thiết lập là on, Nginx sẽ cố gắng truyền toàn bộ phần header phản hồi HTTP trong 1 gói tin TCP.

Cú pháp: on hoặc off

tcp_nopush off;

Giá trị mặc định: off

 • sendfile

Sử dụng trong: httpserverlocation

Nếu chỉ thị này được cho phép, Nginx sẽ sử dụng lời gọi nhân sendfile để xử lý việc truyền tập tin. Nếu bị vô hiệu hóa, Nginx sẽ tự xử lý việc truyền tập tin. Dựa vào vị trí vật lý của tập tin được truyền (như NFS), tùy chọn này có thể ảnh hưởng đến hiệu năng của máy chủ.

Cú pháp: on hoặc off

sendfile off;

Giá trị mặc định: off

 • sendfile_max_chunk

Sử dụng trong: http, server

Chỉ thị này định nghĩa 1 kích thước tối đa của dữ liệu được dùng cho mỗi lời gọi sendfile.

Cú pháp:

sendfile_max_chunk 0;

Giá trị mặc định: 0

 • reset_timedout_connection

Sử dụng trong: http, server, location

Khi 1 kết nối hết thời hạn, thông tin tương ứng của nó có thể được giữ trong bộ nhớ dựa vào trạng thái của kết nối đó. Việc sử dụng chỉ thị này sẽ xóa tất cả bộ nhớ tương ứng đến kết nối sau khi nó hết thời hạn.

Syntax: on hoặc off

reset_timedout_connection off;

Giá trị mặc định: off

2. Cấu hình đường dẫn và tài liệu

 • root

Sử dụng trong: http, server, location, if. Các biến được chấp nhận.

Định nghĩa tài liệu gốc, chứa các tập tin mà bạn muốn phục vụ cho khách.

Cú pháp: Đường dẫn thư mục

Giá trị mặc định: html

root /home/webste.com/public_html;

 • alias

Sử dụng trong: location. Các biến được chấp nhận.

alias là 1 chỉ thị mà chúng ta chỉ có thể đặt trong khối location. Nó đăng ký 1 đường dẫn khác cho Nginx lấy các tài liệu cho 1 yêu cầu cụ thể. Ví dụ:

http {
  server {
    server_name localhost;
    root /var/www/website.com/html;
    location /admin/ {
      alias /var/www/locked/;
    }
  }
}

Khi 1 yêu cầu cho http://localhost/ được nhận, các tập tin được phục vụ từ thư mục /var/www/website.com/html. Tuy nhiên, nếu Nginx nhận 1 yêu cầu cho http://localhost/admin/, đường dẫn được dùng để lấy tập tin là /var/www/locked/. Hơn thế nữa, giá trị của chỉ thị root không được thay đổi. Quá trình này vô hình trong mắt của các script động.

Cú pháp: đường dẫn thư mục hoặc tập tin.

 • error_page

Sử dụng trong: httpserverlocationif. Các biến được chấp nhận.

Cho phép chúng ta ảnh hưởng các URI  đến mã phản hồi HTTP và tùy chọn để thay thế code với cái khác.

Cú pháp:

error_page code1 [code2…] [=replacement code] [[email protected] | URI]

Ví dụ:

error_page 404 /not_found.html;

error_page 500 501 502 503 504 /server_error.html;

error_page 403 http://website.com/;

error_page 404 @notfound; #nhảy đến 1 khối location được đặt tên là notfound

error_page 404 =200 /index.html; # trong trường hợp lỗi 404, chuyển hướng đến index.html với mã phản hồi là 200 OK.

 • if_modified_since

Sử dụng trong: httpserverlocation

Định nghĩa cách Nginx xử lý header If-Modified-Since trong gói tin HTTP. Header này được sử dụng đa số bởi các bot của công cụ tìm kiếm (như Google bot). Các bot  này chỉ ra ngày tháng và thời gian của lần truyền cuối cùng. Nếu tập tin được yêu cầu không được sửa đổi từ thời gian đó, máy chủ sẽ trả về 1 mã phản hồi 304 Not Modified.

Chỉ thị này chấp nhận 3 giá trị:

   • off: bỏ qua header If-Modified-Since
   • exact: trả về mã 304 Not Modified nếu ngày tháng và thời gian được chỉ rõ trong phần header chính xác khớp với ngày tháng sửa đổi thật sự của tập tin được yêu cầu. Nếu ngày tháng sửa đổi tập tin là trước hoặc sau, tập tin được phục vụ bình thường. (mã phản hồi 200 OK).
   • before: trả về mã 304 Not Modified nếu ngày tháng và thời gian được chỉ rõ trong phần header là trước hoặc bằng với ngày tháng sửa đổi tập tin được yêu cầu.

Cú pháp:

if_modified_since off | exact | before

Giá trị mặc định: exact.

 • index

Sử dụng trong: httpserverlocation. Các biến được chấp nhận.

Định nghĩa trang mặc định mà Nginx sẽ phục vụ nếu không có tên tập tin được chỉ rõ trong yêu cầu (nói cách khác, trang chỉ mục). Chúng ta có thể chỉ rõ nhiều tên tập tin và tập tin đầu tiên được tìm thấy sẽ được sử dụng. Nếu không có tập tin cụ thể nào được tìm thấy, Nginx sẽ hoặc là cố gắng phát sinh 1 chỉ mục tự động của các tập tin, nếu chỉ mục autoindex được cho phép hoặc trả về 1 trang lỗi 403 Forbidden. Tùy chọn, chúng ta có thể nhập 1 tên tập tin tuyệt đối (như là /page.html, tính từ thư mục gốc của website) nhưng đây chỉ có thể là tham số cuối cùng của chỉ thị này.

Cú pháp:

index file1 [file2…] [absolute_file];

Giá trị mặc định: index.html

index index.php index.html index.htm;

index index.php index2.php /catchall.php;

 • recursive_error_pages

Sử dụng trong: http, server, location.

Khi 1 trang lỗi (được khai báo trong chỉ thị error_page) gặp lỗi, nó sử dụng giá trị của chỉ thị error_page (tức là chính trang lỗi đó) để xử lý lỗi trên, và điều này lặp đi lặp lại, tạo ra vòng lặp vô hạn với lỗi trên (tình trạng này được gọi là đệ quy). Chỉ thị này cho phép hoặc vô hiệu hóa các trang lỗi đệ quy như trên.

Cú pháp: on hoặc off

recursive_error_pages off;

Giá trị mặc định: off

 • try_files

Sử dụng trong: server, location. Các biến được chấp nhận.

Cố gắng phục vụ các tập tin được chỉ rõ (các tham số từ 1 đến N-1 trong chỉ thị), nếu không có tập tin nào tồn tại, nhảy đến khối location được khai báo (tham số cuối cùng trong chỉ thị) hoặc phục vụ 1 URI được chỉ định.

Cú pháp: Nhiều đường dẫn tập tin, theo sau bởi 1 khối location được đặt tên hoặc 1 URI.

Ví dụ:

location / {
  try_files $uri $uri.html $uri.php $uri.xml @proxy;
}
# the following is a "named location block"
location @proxy {
  proxy_pass 127.0.0.1:8080;
}

Trong ví dụ trên, Nginx sẽ cố gắng phục vụ các tập tin 1 cách bình thường. Nếu URI của yêu cầu không tương ứng với bất kỳ tập tin đang có nào, Nginx sẽ thêm .html vào URI và cố gắng phục vụ tập tin này 1 lần nữa. Nếu nó vẫn tiếp tục thất bại, Nginx thử với .php, sau đó là .xml. Nếu tất cả đều thất bại, 1 khối location khác (@proxy) xử lý yêu cầu này.

3. Cấu hình các yêu cầu từ Client

 • keepalive_requests

Sử dụng trong: http, server, location

Xác định số lượng tối đa các yêu cầu được phục vụ trên 1 kết nối keep-alive.

Cú pháp:

keepalive_requests 100;

Giá trị mặc định: 100

 • keepalive_timeout

Sử dụng trong: http, server, location

Định nghĩa số giây mà máy chủ sẽ chờ trước khi đóng 1 kết nối keep-alive.

Cú pháp:

keepalive_timeout time1 [time2];

Giá trị mặc định: 75

keepalive_timeout 75;

keepalive_timeout 75 60;

 • keepalive_disable

Sử dụng trong: http, server, location

Tùy chọn này cho phép chúng ta vô hiệu hóa chức năng keepalive cho các trình duyệt web.

Cú pháp:

keepalive_disable browser1 browser2;

Giá trị mặc định: msie6

 • send_timeout

Sử dụng trong: http, server, location.

Số thời gian sau đó Nginx đóng 1 kết nối không hoạt động. 1 kết nối trở thành không hoạt động khi client ngừng truyền dữ liệu.

Cú pháp: giá trị thời gian (tính bằng giây)

send_timeout 60;

Giá trị mặc định: 60 giây

 • client_body_in_file_only

Sử dụng trong: httpserverlocation

Nếu chỉ thị này được cho phép, phần nội dung của 1 yêu cầu HTTP sẽ được lưu trong các tập tin thực sự trên đĩa cứng. Phần client_body tương ứng với dữ liệu thô trong yêu cầu HTTP của client, trừ phần header (nói cách khác, nội dung được truyền trong các yêu cầu POST). Các tập tin được lưu như các tập tin text.

Chỉ thị này chấp nhận 3 giá trị:

   • off: không lưu dữ liệu yêu cầu trong 1 tập tin.
   • clean: Lưu dữ liệu yêu cầu trong 1 tập tin và xóa tập tin đó sau khi yêu cầu được xử lý.
   • on: Lưu dữ liệu yêu cầu trong 1 tập tin, nhưng không xóa tập tin đó sau khi yêu cầu đó được xử lý (tùy chọn này chỉ nên được xử lý cho những mục đích kiểm tra lỗi).

Cú pháp:

client_body_in_file_only on | clean | off

Giá trị mặc định: off

 • client_body_in_single_buffer

Sử dụng trong: http, server, location

Định nghĩa Nginx lưu trữ/hoặc không lưu trữ dữ liệu của yêu cầu trong 1 vùng đệm trong bộ nhớ.

Cú pháp: on hoặc off

Giá trị mặc định: off

 • client_body_buffer_size

Sử dụng trong: http, server, location

Chỉ rõ kích thước vùng bộ nhớ đệm lưu giữ dữ liệu của các yêu cầu. Nếu kích thước này bị vượt qua, dữ liệu (hoặc ít nhất là 1 phần của nó) của yêu cầu sẽ được ghi trên đĩa. Lưu ý rằng nếu chỉ thị client_body_in_file_only được cho phép, dữ liệu của yêu cầu sẽ luôn được lưu thành 1 tập tin trên đĩa cứng, mà không quan tâm đến kích thước của chúng (dù chúng có phù hợp với kích thước bộ nhớ đệm hay không).

Cú pháp: Giá trị bộ nhớ

client_body_buffer_size 8k;

Giá trị mặc định: 8k hoặc 16k (2 trang bộ nhớ) dựa vào kiến trúc máy tính của chúng ta.

 • client_body_temp_path

Sử dụng trong: http, server, location

Cho phép chúng ta định nghĩa đường dẫn đến thư viện chứa các tập tin dữ liệu yêu cầu từ client. 1 tùy chọn bổ sung cho phép chúng ta tách riêng các tập tin này vào 1 cây thư mục lên đến 3 cấp.

Cú pháp:

client_body_temp_path path [level1] [level2] [level3];

Giá trị mặc định:

client_body_temp_path /tmp/nginx_rbf;

client_body_temp_path temp 2; # Nginx sẽ tạo các thư mục có tên 2 chữ số để giữ các tập tin dữ liệu yêu cầu.

client_body_temp_path temp 1 2 4; # Nginx sẽ tạo 3 cấp thư mục (cấp đầu tiên: tên có 1 chữ số, cấp thứ 2: tên có 2 chữ số, cấp thứ 3: tên có 4 chữ số)

 • client_body_timeout

Sử dụng trong: http, server, location

Định nghĩa thời gian chờ không hoạt động trong khi đọc 1 dữ liệu yêu cầu từ client. 1 kết nối trở nên không hoạt động khi client ngừng truyền dữ liệu. Nếu đạt đến độ chậm trễ (delay), Nginx trả về 1 lỗi HTTP 408 Request timeout.

Cú pháp: Giá trị thời gian (tính bằng giây).

Giá trị mặc định: 60 (giây)

 • client_header_buffer_size

Sử dụng trong: http, server, location

Chỉ thị này cho phép chúng ta định nghĩa kích thước vùng đệm mà Nginx phân bổ cho các tiêu đề (header) của yêu cầu. Thông thường, 1 KB là đủ. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, các tiêu đề chứa nhiều dữ liệu cookie hay độ dài của URI quá lớn. Nếu gặp những trường hợp đó, Nginx sẽ phân bổ 1 hoặc nhiều vùng đệm lớn hơn (kích thước của vùng đệm lớn hơn được định nghĩa trong chỉ thị large_client_header_buffers).

Cú pháp: Giá trị dung lượng.

Giá trị mặc định: 1k (Bytes)

 • client_header_timeout

Sử dụng trong: http, server, location

Định nghĩa thời gian chờ không hoạt động trong khi đọc 1 tiêu đề yêu cầu từ client. 1 kết nối trở nên không hoạt động khi client ngừng truyền dữ liệu. Nếu độ chậm trễ (delay) đạt đến, Nginx trả về 1 lỗi HTTP 408 Request timeout.

Cú pháp: Giá trị thời gian (tính theo giây).

Giá trị mặc định: 60 (giây)

 • client_max_body_size

Sử dụng trong: http, server, location

Nó là kích thước tối đa của dữ liệu yêu cầu từ client. Nếu kích thước này bị vượt qua, Nginx trả về 1 lỗi HTTP 413 Request entity too large. Thiết lập này đặc biệt quan trọng nếu chúng ta cho phép người dùng tải các tập tin lên máy chủ qua HTTP.

Cú pháp: Giá trị dung lượng bộ nhớ trong Nginx.

Giá trị mặc định: 1m (MB)

 • large_client_header_buffers

Sử dụng trong: http, server, location

Định nghĩa số lượng và kích thước của các vùng đệm lớn hơn được dùng cho việc lưu trữ các yêu cầu từ client, trong trường hợp vùng đệm mặc định (client_header_buffer_size) không hiệu quả. Mỗi dòng của tiêu đề phải phù hợp với kích thước của 1 vùng đệm. Nếu dòng URI lớn hơn kích thước của 1 vòng đệm, Nginx trả về 1 lỗi 414 Request URI too large. Nếu 1 dòng tiêu đề khác vượt qua kích thước của 1 vùng đệm, Nginx trả về lỗi 400 Bad request.

Cú pháp:

large_client_header_buffers amound size

Giá trị mặc định: 4*8 KB

large_client_header_buffers 4 8k;

 • lingering_time

Sử dụng trong: http, server, location

Chỉ thị này áp dụng cho các yêu cầu từ client với dữ liệu của yêu cầu đó. Ngay khi lượng dữ liệu được tải lên vượt quá giá trị max_client_body_size, Nginx sẽ ngay lập tức gửi 1 phản hồi lỗi HTTP 413 Request entity too large. Tuy nhiên, phần lớn các trình duyệt tiếp tục tải dữ liệu lên bỏ qua thông báo này. Chỉ thị này định nghĩa lượng thời gian Nginx sẽ đợi sau khi gửi phản hồi lỗi trên trước khi đóng kết nối.

Cú pháp: giá trị số (thời gian)

Giá trị mặc định: 30 giây.

 • lingering_timeout

Sử dụng trong: http, server, location

Chỉ thị này định nghĩa lượng thời gian Nginx sẽ đợi giữa 2 tiến trình đọc trước khi đóng kết nối từ client.

Cú pháp: Giá trị số (thời gian)

Giá trị mặc định: 5 giây.

 • lingering_close

Sử dụng trong: http, server, location

Điều khiển cách Nginx đóng các kết nối từ client. Giá trị off sẽ ngay tức khắc đóng các kết nối sau khi tất cả dữ liệu từ các yêu cầu được nhận. Giá trị mặc định (on) cho phép đợi và xử lý dữ liệu bổ sung nếu cần thiết. Nếu thiết lập là always, Nginx sẽ luôn luôn đợi để đóng kết nối. Lượng thời gian đợi được định nghĩa bởi chỉ thị lingering_timeout.

Cú pháp: on, off, always

Giá trị mặc định: on 

 • ignore_invalid_headers

Sử dụng trong: http, server

Nếu chỉ thị này bị vô hiệu hóa, Nginx sẽ trả về 1 lỗi HTTP 400 Bad Request trong trường hợp tiêu đề của yêu cầu bị lỗi.

Cú pháp: on hoặc off

Giá trị mặc định: on

 • chunked_transfer_encoding

Sử dụng trong: http, server, location

Cho phép hoặc vô hiệu hóa việc mã hóa truyền theo khối cho các yêu cầu HTTP 1.1.

Cú pháp: on hoặc off.

Giá trị mặc định: on

 • max_ranges

Sử dụng trong: http, server, location

Định nghĩa số lượng các vùng byte Nginx sẽ chấp nhận để phục vụ khi client yêu cầu 1 phần nội dung từ 1 tập tin. Nếu chúng ta không chỉ rõ giá trị, sẽ không có giới hạn cho giá trị của chỉ thị này. Nếu chúng ta thiết lập giá trị này là 0, chức năng này sẽ bị vô hiệu hóa.

Cú pháp: Giá trị dung lượng bộ nhớ trong Nginx.

4. MIME types

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) là 1 chuẩn Internet mở rộng định dạng của thư điện tử (email) để hỗ trợ:

 • Văn bản trong các tập ký tự khác ASCII.
 • Các phần đính kèm không phải văn bản.
 • Dữ liệu của thông điệp với nhiều phần.
 • Thông tin tiêu đề trong các tập ký tự khác ASCII.

Mặc dù MIME đươc thiết kế chủ yếu cho giao thức SMTP, ngày nay nó được sử dụng trong chỉ trong việc mô tả nội dung của email và mà còn bao gồm cả các mô tả của các loại nội dung nói chung.

Tất cả các email trên Internet được truyền qua SMTP trong định dạng MIME.

Các loại nội dung định nghĩa trong các chuẩn MIME cũng quan trọng bên ngoài phạm vi của thư điện tử, như trong các giao thức giao tiếp như HTTP. HTTP đòi hỏi rằng dữ liệu được truyền trong bối cảnh của các thông điệp giống như email, mặc dù dữ liệu thường không phải là những email thực sự.

 • types

Sử dụng trong: http, server, location

Chỉ thị này cho phép chúng ta tạo các mối tương quan giữa các loại MIME và các phần mở rộng tập tin. Nó thực sự là 1 khối chấp nhận 1 cú pháp đặc biệt:

types {
      mimetype1 extension1;
      mimetype2 extension2 [extension3…];
[…]
}

Khi Nginx phục vụ 1 tập tin, nó kiểm tra phẩn mở rộng của tập tin để quyết định loại MIME. Loại MIME này sau đó được gửi như giá trị của trường Content-Type trong tiêu đề HTTP trong phản hồi của máy chủ với yêu cầu từ client. Tiêu đề này có thể ảnh hưởng đến cách các trình duyệt xử lý các tập tin.

Ví dụ:

Nếu loại MIME của tập tin là chúng ta yêu cầu là application/pdf, trình duyệt của chúng ta sẽ cố gắng đọc tập tin đó bằng việc sử dụng 1 plugin tương ứng với loại MIME đó thay cho việc tải tập tin đó về. Nói cách khác, chúng ta sẽ có thể đọc nội dung của tập tin pdf trên trình duyệt, thay cho việc trình duyệt sẽ tải tập tin pdf đó về máy của chúng ta.

Nginx bao gồm 1 tập cơ bản các loại MIME trong 1 tập tin riêng biệt (mime.types), chúng ta có thể bao hàm nội dung của tập tin này vào cấu hình của Nginx bằng việc sử dụng chỉ thị include.

include mime.types;

Tập tin này đã bao gồm các phần mở rộng tập tin quan trong nhất, vì vậy chúng ta có lẽ không cần phải điều chỉnh nó. Nếu phần mở rộng của tập tin được phục vụ không được tìm thấy trong các loại đã được liệt kê, loại mặc định được sử dụng, định nghĩa trong chỉ thỉ default_type.

Giá trị mặc định, nếu tập tin mime.types không được đính kèm, là:

types {
      text/html html;
      image/gif gif;
      image/jpeg jpg;
}

 • default_type

Sử dụng trong: http, server, location.

Định nghĩa loại MIME mặc định. Khi Nginx phục vụ 1 tập tin, phần mở rộng của tập tin này được đối chiếu với các loại đã biết được khai báo bên trong các khối types để trả về loại MIME chính xác như giá trị của trường Content-Type trong tiêu đề HTTP. Nếu phần mở rộng không khớp với bất kỳ loại nào, giá trị của chỉ thị default_type được dùng.

Cú pháp: loại MIME

Giá trị mặc định: text/plain

 • types_hash_max_size

Sử dụng trong: http, server, location.

Định nghĩa kích thước tối đa của 1 entry trong bảng băm các loại MIME.

Cú pháp: Giá trị số

Giá trị mặc định: 4k hoặc 8k (1 dòng của CPU cache)

5. Giới hạn và hạn chế

 • limit_except

Sử dụng trong: location

Chỉ thị này cho phép chúng ta ngăn chặn việc sử dụng của tất cả các phương thức HTTP, ngoại trừ những phương thức mà chúng ta cho phép 1 cách tường minh. Bên trong 1 khối location, chúng ta có thể giới hạn việc sử dụng 1 vài phương thức HTTP, như cấm client gửi các yêu cầu POST. Chúng ta cần định nghĩa 2 thành phần – đầu tiên, những phương thức không bị cấm, và thứ 2, những client được ảnh hưởng bởi việc giới hạn này:

location /admin/ {
      limit_except GET {
            allow 192.168.1.0/24;
            deny all;
      }
}

Ví dụ trên áp dụng 1 giới hạn đến location /admin/ – tất cả khách chỉ được cho phép sử dụng phương thức GET. Các khách có 1 địa chỉ IP cục bộ, được chỉ rõ trong chỉ thị allow, không chịu ảnh hưởng của việc giới hạn này. Nếu 1 khách sử dụng 1 phương thức bị cấm, Nginx sẽ trả về 1 lỗi HTTP 403 Forbidden.

Cú pháp:

limit_except METHOD1 [METHOD2…] {
      allow | deny | auth_basic | auth_basic_user_file | proxy_pass | perl;
}

 • limit_rate

Sử dụng trong: http, server, location, if

Cho phép chúng ta giới hạn tỉ lệ truyền của các kết nối khách hàng cá nhân. Tỉ lệ này được thể hiện ở dạng số byte trên mỗi giây (bytes per second):

limit_rate 500k;

Điều này sẽ giới hạn tỉ lệ truyền kết nối là 500 KB/second. Nếu 1 khách hàng mở 2 kết nối, khách hàng sẽ được cho phép 2*500 KB.

Cú pháp: Giá trị dung lượng trong Nginx.

Giá trị mặc định: Không giới hạn

 • limit_rate_after

Sử dụng trong: http, server, location, if

Định nghĩa số lượng dữ liệu được truyền trước khi chỉ thị limit_rate có tác dụng.

limit_rate_after 10m;

Nginx sẽ gửi 10 MB đầu tiên với tốc độ tối đa. Qua kích thước này, tỉ lệ truyền được giới hạn bởi giá trị được chỉ rõ trong khai báo limit_rate. Tương tự với chỉ thị limit_rate, thiết lập này chỉ áp dụng cho 1 kết nối.

Cú pháp: Giá trị dung lượng trong Nginx.

Giá trị mặc định: không có.

 • satisfy

Sử dụng trong: location

Chỉ thị satisfy định nghĩa việc khách hàng được yêu cầu đáp ứng tất cả các điều kiện truy cập (satisfy all) hoặc ít nhất 1 điều kiện (satisfy any) để là khách hàng hợp lệ.

location /admin/ {

      allow 192.168.1.0/24;

      deny all;

      auth_basic “Authentication required”;

      auth_basic_user_file conf/htpasswd;

}

Trong ví dụ trên, có 2 điều kiện cho khách hàng để có thể truy cập:

   • Qua chỉ thị allowdeny, chúng ta chỉ cho phép các khách hàng có địa chỉ IP cục bộ, tất cả các khách hàng khác sẽ bị từ chối.
   • Qua chỉ thị auth_basicauth_basic_user_file, chúng ta chỉ cho phép các khách hàng cung cấp 1 username và password hợp lệ.

Với satisfy all, khách hàng phải thoả mãn cả 2 điều kiện trên. Với satisfy any, khách hàng chỉ cần thoả mãn 1 trong 2 điều kiện trên.

Cú pháp:

satisfy any | all;

Giá trị mặc định: all

 • internal

Sử dụng trong: location

Chỉ thị này chỉ rõ rằng khối location này là nội bộ. Nói cách khác, các tài nguyên được chỉ rõ không thể được truy cập từ các yêu cầu bên ngoài.

server {

location /admin/ {

internal;

}

}

Với cấu hình trên, khách hàng sẽ không thể truy cập vào đường dẫn http://website.com/admin/. Những yêu cầu như vậy sẽ gặp lỗi HTTP 404 Not Found. Cách duy nhất để truy cập vào các tài nguyên này là qua các chuyển hướng nội bộ.

6. Xử lý tập tin và bộ nhớ đệm

 • disable_symlinks

Chỉ thị này cho phép chúng ta điều khiển cách Nginx xử lý các liên kết tượng trưng khi chúng được phục vụ. Mặc định (giá trị mặc định là off) các liên kết này được cho phép và Nginx sẽ xử lý chúng. Chúng ta có thể  quyết định vô hiệu hóa việc cho phép các liên kết tượng trưng dưới những điều kiện khác nhau bằng việc chỉ rõ 1 trong những giá trị sau:

   • on: Nếu bất kỳ phần nào của URI là 1 liên kết tượng trưng, truy cập đến nó sẽ bị từ chối và Nginx trả về 1 trang lỗi HTTP 403.
   • if_not_owner: Tương tự với giá trị on ở trên, nhưng truy cập bị từ chối chỉ khi liên kết và đối tượng nó trỏ đến có owner khác nhau.
   • Thông số tùy chọn từ from = cho phép chúng ta chỉ rõ 1 phần của URL mà sẽ không được kiểm tra liên kết tượng trưng. Ví dụ, nếu ta khai báo là

disable_symlinks from=$document_root;

sẽ yêu cầu Nginx theo các liên kết tượng trưng  trong URI đến thư mục $document_root. Nếu 1 liên kết tượng trưng được tìm thấy trong các phần URI sau phần $document_root đó, truy cập đến tập tin được yêu cầu sẽ bị từ chối.

Lưu ý:

Symbolic Link – liên kết tượng trưng (hoặc symlink hay soft link) là 1 loại tập tin đặc biệt chứa thông tin tham chiếu đến 1 tập tin hoặc thư mục khác (targer) trong hệ thống dưới dạng 1 đường dẫn tuyệt đối hoặc tương đối.

 • directio

Sử dụng trong: http, server, location

Nếu chỉ thị này được cho phép, các tập tin với kích thước lớn hơn giá trị được chỉ rõ sẽ được đọc với cơ chế hệ thống Direct I/O. Điều này cho phép Nginx đọc dữ liệu từ các thiết bị lưu trữ và đặt chúng trực tiếp trong bộ nhớ mà không cần tiến trình đưa vào bộ nhớ đệm trung gian.

Cú pháp: Giá trị dung lượng trong Nginx, hoặc là off (nếu vô hiệu hóa chỉ thị này)

Giá trị mặc định: off

 • directio_alignment

Sử dụng trong: http, server, location

Thiết lập liên kết byte khi sử dụng directio. Thiết lập giá trị này là 4k nếu sử dụng XFS trên Linux.

Cú pháp: Giá trị dung lượng trong Nginx.

Giá trị mặc định: 512

 • open_file_cache

Sử dụng trong: http, server, location

Chỉ thị này cho phép chúng ta cho phép chúng ta sử dụng bộ nhớ cache lưu trữ thông tin về các tập tin được mở. Nó thực sự không lưu trữ nội dung của chính tập tin đó mà chỉ lưu trữ thông tin như:

   • Mô tả tập tin (kích thước, thời gian điều chỉnh, …).
   • Sự tồn tại của tập tin và thư mục.
   • Các lỗi của tập tin, như là Permission denied, File not found, … Lưu ý rằng chỉ thị này có thể bị vô hiệu hóa với chỉ thị open_file_cache_errors.

Chỉ thị này chấp nhận 2 tham số:

   • max=X, với X là số mục mà bộ nhớ cache có thể lưu trữ. Nếu số lượng này bị vượt qua, các mục cũ hơn sẽ được xóa để lấy không gian cho các mục mới hơn.
   • inactive=Y (tùy chọn, không bắt buộc) với Y là số giây mà 1 mục trong bộ nhớ cache sẽ được lưu trữ. Mặc định, Nginx sẽ đợi 60 giây trước khi xóa 1 mục trong bộ nhớ cache. Nếu mục trong bộ nhớ cache được truy cập, bộ đếm thời gian được khởi động lại. Nếu mục trong bộ nhớ cache được truy cập nhiều hơn giá trị định nghĩa bởi chỉ thị open_file_cache_min_users, mục đó sẽ không bị xóa (đến khi Nginx hết bộ nhớ và quyết định xóa các mục cũ hơn).

Cú pháp: open_file_cache max=X [inactive=Y] | off

Giá trị mặc định: off

Ví dụ:

open_file_cache max=5000 inactive=180;

 • open_file_cache_errors

Sử dụng trong: http, server, location

Cho phép hoặc vô hiệu hóa việc lưu trữ các lỗi tập tin trong bộ nhớ cache với chỉ thị open_file_cache.

Cú pháp: on hoặc off

Giá trị mặc định: off

 • open_file_cache_min_uses

Sử dụng trong: http, server, location

Mặc định: các mục trong chỉ thị open_file_cache được xóa sau 1 khoảng thời gian không được sử dụng (mặc định là 60 giây). Chúng ta có thể ngăn Nginx xóa các mục này. Chỉ thị này định nghĩa số lần 1 mục trong bộ nhớ cache phải được truy cập để có đủ điều để bảo vệ.

open_file_cache_min_uses 3;

Nếu 1 mục trong bộ nhớ cache được truy cập nhiều hơn 3 lần, nó chuyển trạng thái thành hoạt động vĩnh viễn và sẽ không bị xóa đến khi Nginx quyết định xóa các mục cũ hơn để giải phóng vùng nhớ.

Cú pháp: Giá trị số

Giá trị mặc định: 1

 • open_file_cache_valid

Sử dụng trong: http, server, location

Cơ chế lưu trong bộ nhớ cache các tập tin mở là quan trọng, nhưng thông tin được lưu trong bộ nhớ cache nhanh chóng trở thành lỗi thời. Về phương diện này, thông tin cần được tái kiểm tra sau 1 khoảng thời gian ngắn. Chỉ thị này chỉ rõ số giây mà Nginx sẽ đợi trước khi tái xác nhận 1 mục trong bộ nhớ cache.

Cú pháp: Giá trị thời gian (tính bằng giây)

Giá trị mặc định: 60 (giây)

 • read_ahead

Sử dụng trong: http, server, location

Định nghĩa số byte sẽ được đọc trước từ các tập tin. Dưới các hệ điều hành dựa trên Linux, việc thiết lập chỉ thị này này 1 giá trị lớn hơn 0 sẽ cho phép việc đọc trước, nhưng giá trị thực sự chúng ta chị định không có tác dụng. Thiết lập chỉ thị này là 0 để vô hiệu hóa việc đọc trước.

Cú pháp: Giá trị dung lượng trong Nginx.

Giá trị mặc định: 0

7. Các chỉ thị khác

 • log_not_found

Sử dụng trong: http, server, location

Cho phép hoặc vô hiệu hóa việc ghi nhận các lỗi HTTP 404 Not Found.

Cú pháp: on hoặc off

Giá trị mặc định: on

 • log_subrequest

Sử dụng trong: http, server, location

Cho phép hoặc vô hiệu hóa việc ghi nhận các yêu cầu con được kích hoạt bởi các chuyển hướng nội bộ hoặc các yêu cầu SSI.

Cú pháp: on hoặc off

Giá trị mặc định: off

 • merge_slashes

Sử dụng trong: http, server, location

Cho phép chỉ thị này sẽ có ảnh hưởng đến việc sát nhập nhiều ký tự “/” liên tiếp trong URI.

server {

[…]

server_name website.com;

location /documents/ {

type {}

default_type text/plain;

}

}

Mặc định, nếu khách hàng cố gắng truy cập http://website.com//documents/ (lưu ý // ở giữa URI), Nginx sẽ trả về lỗi HTTP 404 Not Found. Nếu cho phép chỉ thị này, 2 ký hiệu / sẽ được hợp thành 1 và mẫu location sẽ khớp.

Cú pháp: on hoặc off

Giá trị mặc định: off

 • msie_padding

Sử dụng trong: http, server, location

Chỉ thị này được dùng với các trình duyệt Microsoft Internet Explorer (MSIE) và Google Chrome. Trong trường hợp các trang lỗi (với mã lỗi là 400 hoặc cao hơn), nếu kích thước của dữ liệu phản hồi nhỏ hơn 512 Byte, những trình duyệt này sẽ hiển thị trang lỗi của chính những trình duyệt đó. Nếu cho phép chỉ thị này, phần thân của phản hồi với 1 mã trạng thái 400 hoặc cao hơn sẽ được đệm thêm đến 512 Byte.

Cú pháp: on hoặc off

Giá trị mặc định: off

 • msie_refresh

Sử dụng trong: http, server, location

Đây là 1 chỉ thị khác được dùng riêng cho trình duyệt Microsoft Internet Explorer (MSIE), có ảnh hưởng trong trường hợp mã phản hồi HTTP là 301 Moved permanently302 Moved temporarily. Khi được cho phép, Nginx gửi đến khách hàng đang chạy trình duyện MSIE 1 phản hồi chứa 1 meta tag (<meta http-equiv=”Refresh”…>) để chuyển hướng trình duyệt đến 1 vị trị mới của tài nguyên được yêu cầu.

Cú pháp: on hoặc off

Giá trị mặc định: off

 • resolver

Sử dụng trong: http, server, location

Chỉ rõ các máy chủ phân giải tên miền (DNS) được sử dụng bởi Nginx để phân giải hostname của các địa chỉ IP và ngược lại. Các kết quả truy vấn DNS được lưu trong bộ nhớ cache trong 1 thời gian, hoặc được chỉ rõ bởi giá trị TTL (Time-to-live) của máy chủ DNS, hoặc được chỉ rõ bởi giá trị thời gian cho đối số hợp lệ.

Cú pháp:

Địa chỉ IP, valid=Time value

Ví dụ:

resolver 127.0.0.1; # use local DNS

resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=1h; # use Google DNS and cache results for 1 hour

 • resolver_timeout

Sử dụng trong: http, server, location

Giới hạn thời gian cho 1 truy vấn phân giải hostname.

Cú pháp: Giá trị thời gian trong Nginx (tính bằng giây)

Giá trị mặc định: 30 (giây)

 • server_tokens

Sử dụng trong: http, server, location

Chỉ thị này cho phép chúng ta định nghĩa việc cho phép/không cho phép Nginx thông báo cho khách hàng biết về phiên bản Nginx đang chạy tại máy chủ. Có 2 tình huống Nginx chỉ số phiên bản của nó là:

   • Trong phần server header của những phản hồi HTTP ( như là nginx/1.2.9). Nếu chúng ta thiết lập server_tokensoff, phần server header sẽ chỉ có giá trị là Nginx.
   • Trên các trang lỗi, Nginx chỉ số phiên bản trong phần footer. Nếu chúng ta thiết lập server_tokensoff, phần footer của trang lỗi sẽ chỉ là Nginx.

Cú pháp: on hoặc off

Giá trị mặc định: on

 • underscores_in_headers

Sử dụng trong: http, server

Cho phép hoặc không cho phép các dấu gạch dưới (_) trong các tên header HTTP tùy chọn. Nếu chỉ thị này được để là on, phần header ví dụ sau sẽ được xem là hợp lệ bởi Nginx: test_header: value

Cú pháp: on hoặc off

Giá trị mặc định: off

 • variables_hash_max_size

Sử dụng trong: http

Chỉ thị này định nghĩa kích thước tối đa của các bảng băm chứa các biến. Nếu cấu hình máy chủ sử dụng tổng cộng hơn 512 biến, chúng ta sẽ phải tăng giá trị này.

Cú pháp: Giá trị số

Giá trị mặc định: 512

 • variables_hash_bucket_size

Sử dụng trong: http

Chỉ thị này cho phép chúng ta thiết lập kích thước vùng chứa cho các bảng băm chứa các biến.

Cú pháp: Giá trị số

Giá trị mặc định: 64 (hoặc 32, hoặc 128, phụ thuộc vào bộ nhớ cache của bộ xử lý).

 • post_action

Sử dụng trong: http, server, location, if

Định nghĩa 1 hành động “sau khi hoàn thành”, tức 1 URI sẽ được gọi bởi Nginx sau khi yêu cầu đã được hoàn thành.

Cú pháp: URI hoặc 1 khối location được đặt tên.

Ví dụ:

location /payment/ {

post_action /scripts/done.php;

}

 Chúng ta kết thúc phần 2 của loạt bài “Cấu hình máy chủ HTTP trong Nginx” tại đây. Ở bài tiếp theo của loạt bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu đến thành phần quan trọng thứ 2 của module HTTP Core trong Nginx, đó là các biến trong module và việc sử dụng nó trong cấu hình.

SHARE:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Recent Post

Follow us