Cài đặt repo EPEL trên CentOS

EPEL là từ viết tắt của Extra Packages for Enterprise Linux. Nó do 1 nhóm những người dùng Fedora (Fedora Special Interest Group) tạo ra, duy trì, và quản lý các phần mềm cho các bản phân phối Enterprise Linux như Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS và Scientific Linux (SL). Repo EPEL có hơn 8000 gói phần mềm và có thể sử dụng trên các bảng phân phối dựa trên Enterprise Linux như Fedora, RHEL, CentOS, Scientific Linux và không gây xung đột với các phần mềm khác trên các bản phân phối này.

EPEL là 1 repo mở, có thể được dùng bởi bất cứ người dùng Linux nào để cài đặt các phần mềm tồn tại trên Fedora và không có trên phiên bản RHEL.

Cài đặt repo EPEL trên CentOS 6.x

# wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm -Uvh epel-release-6-8.noarch.rpm

Cài đặt repo EPEL trên CentOS 5.x

# wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm -Uvh epel-release-5-4.noarch.rpm

Kiểm tra các repo đã được cài đặt

# yum repolist

Kết quả xuất ra:

Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror-fpt-telecom.fpt.net
 * epel: mirrors.digipower.vn
 * extras: mirror-fpt-telecom.fpt.net
 * updates: mirror-fpt-telecom.fpt.net
repo id           repo name                    status
base             CentOS-6 - Base                 4,802
epel             Extra Packages for Enterprise Linux 6 - i386  8,891
extras            CentOS-6 - Extras                12
updates           CentOS-6 - Updates               661
repolist: 14,366

Chúng ta kết thúc phần hướng dẫn cài đặt repo EPEL trên CentOS tại đây.

Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

%d bloggers like this: