Chọn chế độ hoạt động trong ProFTPD

Sử dụng khai báo ServerType để quyết định chế độ vận hành của ProFTPD, có 2 giá trị:

 • inetd: inetd (sau này là xinetd) sẽ chịu trách nhiệm lắng nghe các kết nối trên tất cả các giao tiếp mạng, trên tất cả các cổng kết nối trên máy tính, khi có kết nối đến port FTP, inetd sẽ gọi đến ProFTPD để xử lý yêu cầu.
 • standalone: ProFTPD sẽ lắng nghe các kết nối trên port FTP (mặc định là port 21) và xử lý các yêu cầu đến từ client trên kết nối này.

1. Inetd mode

–          Cài đặt xinetd (nếu xinetd chưa được cài đặt)

# yum install –y xinetd

–          Cấu hình ProFTPD

# vi /etc/proftpd.conf
   ServerType    inetd

–          Cấu hình dịch vụ FTP trong xinetd

# vi /etc/xinetd.d/ftp
service ftp
{
   port    = 21
   disable   = no
   flags    = REUSE
   socket_type = stream
   wait    = no
   user    = proftpd
   server   = /usr/local/sbin/proftpd
   server_args = -c /etc/proftpd.conf
}

–          Khởi động lại xinetd

# /etc/init.d/xinetd restart

–          Kiểm tra thấy port 21 đã được mở

# netstat –anp | grep :21
tcp        0      0 :::21                       :::*                        LISTEN      1429/xinetd

2. Standalone mode

–          Cấu hình ProFTPD

# vi /etc/proftpd.conf
ServerType        standalone
Port       21
User       proftpd
Group       proftpd

–          Tạo file khởi tạo dịch vụ cho ProFTPD

# vi /etc/init.d/proftpd
#!/bin/sh
# ProFTPD files

FTPD_BIN=/usr/local/sbin/proftpd
FTPD_CONF=/etc/proftpd.conf
PIDFILE=/var/proftpd/proftpd.pid

# If PIDFILE exists, does it point to a proftpd process?

if [ -f $PIDFILE ]; then
   pid=`cat $PIDFILE`
fi

if [ ! -x $FTPD_BIN ]; then
   echo "$0: $FTPD_BIN: cannot execute"
   exit 1
fi

case $1 in
start)
   if [ -n "$pid" ]; then
     echo "$0: proftpd [PID $pid] already running"
     exit
   fi

   if [ -r $FTPD_CONF ]; then
     echo "Starting proftpd..."
     $FTPD_BIN -c $FTPD_CONF
   else
     echo "$0: cannot start proftpd -- $FTPD_CONF missing"
   fi
   ;;

stop)
   if [ -n "$pid" ]; then
     echo "Stopping proftpd..."
     kill -TERM $pid
   else
     echo "$0: proftpd not running"
     exit 1
   fi
   ;;

restart)
   if [ -n "$pid" ]; then
     echo "Rehashing proftpd configuration"
     kill -HUP $pid
   else
     echo "$0: proftpd not running"
     exit 1
   fi
   ;;

*)
   echo "usage: $0 {start|stop|restart}"
   exit 1
   ;;

esac
exit 0
# chmod +x /etc/init.d/proftpd

–          Chạy dịch vụ ProFTPD

# /etc/init.d/proftpd start

–          Kiểm tra thấy port 21 đã được mở

# netstat –anp |grep :21
tcp        0      0 0.0.0.0:21                  0.0.0.0:*                   LISTEN      1474/proftpd