Cấu hình thư mục trong ProFTPD

Để cấu hình thư mục chứa dữ liệu của người dùng trong ProFTPD, ta sử dụng khai báo DefaultRoot.

Cú pháp khai báo của DefaultRoot là:

DefaultRoot                    path    group_expression

Mặc định, tham số path có giá trị:

DefaultRoot                    ~

tức là thư mục dữ liệu của người dùng cũng chính là thư mục cá nhân của tài khoản người dùng đó trong hệ thống.

Tham số (tùy chọn) thứ 2, expression_group, có thể được sử dụng như sau:

DefaultRoot                    ~    !ftp_special

tức là thư mục dữ liệu của những tài khoản không thuộc nhóm ftp_special là thư mục cá nhân của tài khoản đó.

Hoặc có thể cấu hình DefaultRoot như sau:

DefaultRoot                /var/ftp_data    group1, group2

tức là thư mục dữ liệu của những tài khoản thuộc cả 2 nhóm group1 và group2 là /var/ftp_data

Có thể cấu hình nhiều khai báo DefaultRoot cùng nhau:

DefaultRoot                ~        !ftp_special
DefaultRoot                /var/ftp_data    group1, group2

Cấu hình thư mục chia sẻ

Giả sử ta có 1 thư mục cần chia sẻ là /var/ftp_data/public. Tài khoản được chia sẻ là ftp_user, thư mục dữ liệu của tài khoản này là /home/ftp_user

Ta thực hiện như sau:

# mkdir /home/ftp_user/public
# mount --bind /var/ftp_data/public /home/ftp_user/public
# echo "mount --bind /var/ftp_data/public /home/ftp_user/public" >> /etc/rc.local