Series hướng dẫn VBA

VBA là chữ viết tắt của Visual Basic for Application, 1 ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-drivent programming) của Microsoft. Nó được sử dụng chính trong các ứng dụng Microsoft Office như MS-Excel, MS-Word và MS-Access. Trong series này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng và các thành phần, chức năng của VBA.

Danh sách bài học:
Bài 1: VBA là gì?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: