Lưu trữ và nén dữ liệu với zip

ZIP cũng là 1 định dạng nén phổ biến được dùng trên nhiều nền tảng. Nó không được dùng phổ biến như gzip hoặc bzip2 trên các nền tảng Linux, nhưng các tập tin từ Internet thường được lưu trong định dạng này.

Trong Linux, zip cũng là 1 công cụ được dùng cho việc lưu trữ và nén tập tin, bên cạnh các công cụ khác như tar, gzip, bzip2 …

Trong khi tương tự với phần lớn các công cụ lưu trữ và nén dữ liệu mà chúng ta đã đề cập, zip không giống lzma, gzip, hoặc bzip2, nó sẽ không xóa các tập tin nguồn sau khi lưu trữ. Quan trọng nhất, trong khi zip tương tự với tar, nó thực hiện cả việc lưu trữ và nén trong khi tar không thực hiện việc nén.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu qua cách lưu trữ và nén dữ liệu với zip trong Linux.

1. Lưu trữ và nén dữ liệu

Để lưu trữ và nén dữ liệu với zip, sử dụng cú pháp sau:

$ zip archive_name.zip [SOURCE FILES/DIRS]

Ví dụ:

$ zip file.zip file

2. Lưu trữ đệ quy nhiều thư mục và tập tin

Để lưu trữ các thư mục và tập tin 1 cách đệ quy, chúng ta thực hiện như sau:

$ zip –r archive.zip folder1 folder2

Trong lệnh trên, -r được dùng để chỉ ra việc sử dụng đệ quy trong zip.

3. Trích xuất tập tin và thư mục

Để trích xuất các tập tin và thư mục trong 1 tập tin ZIP, sử dụng:

$ unzip file.zip

Nó sẽ lấy ra các tập tin mà không xóa tập tin file.zip (không giống như unlzma hoặc gunzip).

4. Cập nhật tập tin

Để cập nhật các tập tin trong tập tin lưu trữ zip bằng tập tin mới hơn, sử dụng cờ -u như sau:

$ zip file.zip –u newfile

5. Xóa tập tin từ tập tin zip

Để xóa 1 tập tin từ 1 tập tin lưu trữ zip, sử dụng tùy chọn –d như sau:

$ zip –d arc.zip file.txt

6. Liệt kê nội dung tập tin zip

Để liệt kê danh sách các tập tin bên trong 1 tập tin lưu trữ zip, sử dụng cú pháp sau:

$ unzip –l archive.zip

Chúng ta kết thúc bài tìm hiểu về cách lưu trữ và nén dữ liệu với zip trong Linux tại đây. Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.