Tài nguyên trong Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

I. Region và zone

GCP bao gồm 1 tập hơp nhiều tài sản vật lý, như máy tính và ổ cứng, và các tài nguyên ảo, như các máy ảo (Virtual machine – VM), được đặt trong các data center của Google trên toàn thế giới. Mỗi data center nằm trong 1 khu vực (region). Trong mỗi khu vực có nhiều vùng (zone) được cô lập với nhau bên trong khu vực đó.
Hiện tại, GCP đã có mặt tại 20 khu vực và 61 vùng. 1 khu vực là 1 vị trí địa lý cụ thể, nơi người dùng có thể triển khai các tài nguyên của họ. Mỗi
Mỗi zone là 1 khu vực triển khai cho các tài nguyên của GCP bên trong 1 region.
Bảng dưới đây liệt kê danh sách các region và zone của GCP (tính đến thời điểm tháng 9/2018).

Region NameLocationZones
us-west1The Dalles, Oregon, USA.us-west1-a
.us-west1-b
.us-west1-c
us-west2Los Angeles, California, USA.us-west2-a
.us-west2-b
.us-west2-c
us-central1Council Bluffs, Iowa, USA.us-central1-a
.us-central1-b
.us-central1-c
.us-central1-f
us-east1Moncks Corner, South Carolina, USA.us-east1-b
.us-east1-c
.us-east1-d
us-east4Ashburn, Virginia, USA.us-east4-a
.us-east4-b
.us-east4-c
northamerica-northeast1Montréal, Canada.northamerica-northeast1-a
.northamerica-northeast1-b
.northamerica-northeast1-c
southamerica-east1São Paulo, Brazil.southamerica-east1-a
.southamerica-east1-b
.southamerica-east1-c
europe-west2London, U.K..europe-west2-a
.europe-west2-b
.europe-west2-c
europe-west1St. Ghislain, Belgium.europe-west1-b
.europe-west1-c
.europe-west1-d
europe-west4Eemshaven, Netherlands.europe-west4-a
.europe-west4-b
.europe-west4-c
europe-west6Zurich, Switzerland.europe-west6-a
.europe-west6-b
.europe-west6-c
europe-west3Frankfurt, Germany.europe-west3-a
.europe-west3-b
.europe-west3-c
europe-north1Hamina, Finland.europe-north1-a
.europe-north1-b
.europe-north1-c
asia-south1Mumbai, India.asia-south1-a
.asia-south1-b
.asia-south1-c
asia-southeast1Jurong West, Singapore.asia-southeast1-a
.asia-southeast1-b
.asia-southeast1-c
asia-east2Hong Kong.asia-east2-a
.asia-east2-b
.asia-east2-c
asia-east1Changhua County, Taiwan.asia-east1-a
.asia-east1-b
.asia-east1-c
asia-northeast1Tokyo, Japan.asia-northeast1-a
.asia-northeast1-b
.asia-northeast1-c
asia-northeast2Osaka, Japan.asia-northeast2-a
.asia-northeast2-b
.asia-northeast2-c
australia-southeast1Sydney, Australia.australia-southeast1-a
.australia-southeast1-b
.australia-southeast1-c

II. GCP resource

Trong GCP, tài nguyên (resource) là bất cứ thứ gì mà GCP có thể cung cấp cho người dùng. Chúng có thể là các máy ảo (VM), các cơ sở dữ liệu, các dịch vụ, chức năng, API, địa chỉ IP ….
Dựa theo phạm vi sử dụng của tài nguyên, mà các tài nguyên trong GCP được chia thành các loại sau:

  • Zonal resource.
  • Regional resource.
  • Multi-regional resources hay Global resource.

1. Zonal resource

Zonal resource là các tài nguyên được triển khai bên trong 1 zone, và chỉ có thể được truy cập bởi các tài nguyên trong cùng zone với tài nguyên đó.
Nếu 1 zone gặp vấn đề không thể truy cập được, thì tất cả các tài nguyên bên trong zone đó cũng sẽ không thể truy cập cho đến khi zone đó được phục hồi.
Ví dụ về zonal resource: Compute Engine VM, hard disk …

2. Regional resource

Regional resource là các tài nguyên được triển khai trên tất cả các zone bên trong region đó, và có thể được truy cập bởi các tài nguyên trong cùng region đó.
Regional resource có tính sẵn sàng cao (high availability) cao hơn zonal resource.
Ví dụ về regional resource: App Engine application, external static IP…

3. Multi-regional resources

Multi-regional resource là các tài nguyên được triển khai và phân phối trên nhiều region và có thể được truy cập bởi các tài nguyên nằm ở các region khác.
Ví dụ về multi-regional resource: disk snapshots, network …
Một số dịch vụ của GCP cũng được phân phối trên nhiều region. Những dịch vụ này tối ưu hóa tính sẵn sàng (availability), hiệu năng, và việc sử dụng hiệu quả resource. Tuy nhiên, độ trễ (latency) là điều mà chúng ta phải đánh đổi cho những điều trên.
Các dịch vụ dưới đây hiện đang được triển khai dưới dạng multi-regional resource.

  • Google Cloud Datastore
  • Google Cloud KMS
  • Google Cloud Storage
  • Google BigQuery
  • Google Cloud Spanner
  • Google Cloud Bigtable
  • Google Cloud Healthcare API

Dữ liệu tương ứng với các multi-regional resource không nằm trên 1 region cụ thể và có thể được di chuyển giữa các region và các region có thể thêm hoặc xóa chúng.

Related Post