Cài đặt Google Cloud SDK

Trong bài viết Làm việc với Google Cloud Platform, chúng ta đã cùng tìm hiểu qua các cách có thể để làm việc với Google Cloud Platform (GCP). Về cơ bản, chúng ta có 2 cách phổ biến để làm việc với các dịch vụ và tài nguyên của GCP đó là:

 • Sử dụng giao diện đồ họa (Google Cloud Platform Console, Google Cloud Mobile App).
 • Sử dụng giao diện dòng lệnh (command-line) (Google Cloud SDK).

Mặc định, chúng ta có thể sử dụng Google Cloud SDK (Cloud SDK) thông qua Google Cloud Shell, chạy trên Web browser. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng ta không muốn sử dụng Cloud SDK thông qua Cloud Shell, chúng ta vẫn có thể tự cài đặt Cloud SDK trên hệ thống của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách cài đặt Google Cloud SDK trên Windows và Linux.

I. Cài đặt Google Cloud SDK trên Windows

1. Cài đặt Cloud SDK

Bước 1: Download Cloud SDK Installer tại URL bên dưới

https://cloud.google.com/sdk/docs/downloads-interactive#windows

Bước 2: Cài đặt Cloud SDK.

2. Cấu hình Cloud SDK

Bước 3: Tại cửa sổ cài đặt xong Cloud SDK ở trên, chọn tùy chọn “Run “gcloud init” to configure the Cloud SDK”, sau đó click Finish để bắt đầu cấu hình Cloud SDK.

Cửa sổ cấu hình gcloud init sẽ xuất hiện như bên dưới. Nhập Y để log in vào GCP.

Bước 4: Sau khi chọn Y, chúng ta sẽ được chuyển hướng sang Web Browser để tiến hành đăng nhập vào GCP.

Sau khi nhập thông tin đăng nhập, thì page thông báo bên dưới sẽ hiển thị, tại đây chúng ta nhấn Allow.

Bước 5: Sau khi nhấn Allow, tài khoản GCP của chúng ta với Cloud SDK như bên dưới.

Quay trở lại cửa sổ gcloud init, Cloud SDK sẽ yêu cầu chúng ta chọn Project để bắt đầu sử dụng, nếu chưa có Project nào thì chúng ta có thể tạo project mới.

3. Bắt đầu sử dụng

Sau khi đăng nhập thành công Cloud SDK, từ bây giờ chúng ta đã có thể sử dụng Cloud SDK trên máy tính của mình tương tự như trên Google Cloud Shell.

Trong bộ cài đặt của Cloud SDK, Google cung cấp cho chúng ta 2 công cụ để sử dụng Cloud SDK là:

 • Google Cloud SDK Shell
 • Cloud Tools for PowerShell.

Tùy vào nhu cầu và thói quen mà chúng ta có thể sử dụng bất kỳ công cụ nào cũng được.

Google Cloud SDK Shell
Cloud Tools for PowerShell

II. Cài đặt Google Cloud SDK trên Linux

Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Cloud SDK trên CentOS 7.

1. Cài đặt Cloud SDK

Bước 1: Download và cài đặt Cloud SDK

# curl https://sdk.cloud.google.com | bash

Bước 2: Chọn thư mục cài đặt, mặc định thì Cloud SDK sẽ được cài đặt tại thư mục /root. Nếu chúng ta không muốn thay đổi, thì chỉ cần nhấn Enter là được.

Installation directory (this will create a google-cloud-sdk subdirectory) (/root):

Bước 3: Cloud SDK sẽ bắt đầu extract các file cài đặt vào thư mục /root/google-cloud-sdk.

Sau khi extract xong, chúng ta sẽ được hỏi thông tin bên dưới, chọn n (No).

Do you want to help improve the Google Cloud SDK (Y/n)?n

Bước 4: Cloud SDK sẽ bắt đầu được cài đặt, tiếp tục chọn Y (Yes).

Modify profile to update your $PATH and enable shell command completion?
Do you want to continue (Y/n)?Y

Tiếp tục nhấn Enter

Enter a path to an rc file to update, or leave blank to use
[/root/.bashrc]:

Bước 5: Khởi động lại shell

# exec -l $SHELL

2. Cấu hình Cloud SDK

Bước 6: Chạy lệnh sau để bắt đầu cấu hình Cloud SDK

# gcloud init

Bước 7: Thông báo yêu cầu log in sẽ được hiển thị, chọn Y (Yes).

You must log in to continue. Would you like to log in (Y/n)? Y

Bước 8: Thông báo bên dưới sẽ hiển thị.

Go to the following link in your browser:

https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?code_challenge=vQordl13pqzi3BAa08olCNZgZmYk0IgRNrYaPhneyAo&prompt=select_account&code_challenge_method=S256&access_type=offline&redirect_uri=urn%3Aietf%3Awg%3Aoauth%3A2.0%3Aoob&response_type=code&client_id=32555940559.apps.googleusercontent.com&scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.email+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcloud-platform+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fappengine.admin+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcompute+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Faccounts.reauth


Enter verification code:

Mở Web Browser, truy cập bằng link ở trên và tiến hành đăng nhập GCP giống như Bước 4 ở phần cài đặt Cloud SDK trên Windows.

Sau khi đăng nhập thành công, chúng ta sẽ được cấp Verification code giống như bên dưới.

Bước 9: Nhập verification code ở trên vào phần Enter verification code bên dưới, sau đó nhấn Enter.

Enter verification code: 4/qQFH59SznRZE-AgaszIK0IEcqX08Yd-jqnBHrpDG1gYUQcwo65Mcbd8

Thông báo bên dưới xuất hiện, như vậy là chúng ta đã cấu hình xong Cloud SDK.

 You are logged in as: [[email protected]]. 

Pick cloud project to use:
[1] my-first-project-250010
[2] starlit-tube-250009
[3] Create a new project
Please enter numeric choice or text value (must exactly match list
item): 1

Cloud SDK sẽ yêu cầu chúng ta chọn Project để bắt đầu sử dụng, nếu chưa có Project nào thì chúng ta có thể tạo project mới.

3. Bắt đầu sử dụng

Từ bây giờ, chúng ta đã có thể sử dụng được Cloud SDK.

# gcloud projects list
PROJECT_ID        NAME       PROJECT_NUMBER
my-first-project-250010 My First Project 1061092383819
starlit-tube-250009 My Project 14054 746300120535

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: