Absolute vs Relative Reference

Bảng tính Excel là tập hợp bao gồm nhiều ô (cell), các cell này chứa dữ liệu mà các chương trình macro của chúng ta sẽ xử lý. Để có thể thao tác với dữ liệu trong các cell, macro sử dụng địa chỉ của các cell trong bảng tính để truy cập và thao tác với cell đó.

Read More »

Bài viết mới

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

I. Overview Google Cloud Platform (GCP), là 1 tập hợp các dịch vụ điện toán đám mây (cloud computing) được cung cấp bởi Google. GCP

Cloud computing

Định nghĩa Cloud computing (Điện toán đám mây) là 1 mô hình cho phép truy cập đến 1 nhóm tài nguyên máy tính được chia

MySQL

INFORMATION SCHEMA

[alert-announce]※Nội dung bài tìm hiểu này được thực hiện trên phiên bản MySQL 8.0[/alert-announce] Ở các bài viết trước, chúng ta đã lần lượt tìm

MySQL

DROP DATABASE

[alert-announce]※Nội dung bài tìm hiểu này được thực hiện trên phiên bản MySQL 8.0[/alert-announce] Trong MySQL, để xóa 1 cơ sở dữ liệu (database), chúng

MySQL

CREATE DATABASE

Bài viết hướng dẫn cách tạo database trong MySQL và các thông tin liên quan trong quá trình tạo database.