Category: System

Nâng cấp Nginx

Quy trình nâng cấp 1 phần mềm trên hệ thống thường bao gồm các bước sau: Ngừng dịch vụ đang chạy Sao lưu các cấu hình, dữ liệu của phần …

Cấu hình cơ bản trong Nginx

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các cấu hình cơ bản trong Nginx. Đây là những cấu hình quy định cách thức Nginx hoạt động trên hệ …

Cấu hình Quota trong ProFTPD

Quota – hạn ngạch – là giới hạn về số lượng tập tin, hoặc số lượng Byte dữ liệu mà người dùng được phép upload, download bên trong hệ thống …

Cài đặt Nginx trên CentOS

1. Cài đặt thư viện –       Cài đặt GCC – GNU Compiler # yum groupinstall -y "Development Tools" –       Cài đặt thư viện PCRE …

Giới thiệu Nginx

Nginx (được phát âm là “engine-ex”) là 1 máy chủ reverse proxy mã nguồn mở cho các giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và IMAP, cũng như là 1 máy …