Category: ProFTPD

Cấu hình Quota trong ProFTPD

Quota – hạn ngạch – là giới hạn về số lượng tập tin, hoặc số lượng Byte dữ liệu mà người dùng được phép upload, download bên trong hệ thống …

Cài đặt ProFTP

1. Cài đặt từ mã nguồn –          Tải và cài đặt các thư viện cần thiết # yum install –y gcc pcre pcre-devel openssl openssl-devel zlib-devel –          Tải gói cài …