Category: Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

I. Overview Google Cloud Platform (GCP), là 1 tập hợp các dịch vụ điện toán đám mây (cloud computing) được cung cấp bởi Google. GCP chạy trên cùng cơ sở …