Category: MySQL

INFORMATION SCHEMA

Ở các bài viết trước, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu cách tạo và xóa DB trong MySQL, và để kiểm tra xem DB đã được tạo hay xóa …

DROP DATABASE

Trong MySQL, để xóa 1 cơ sở dữ liệu (database), chúng ta sử dụng cú pháp sau: DROP {DATABASE | SCHEMA} db_name; Trong đó: DROP DATABASE db_name => xóa tất …

CREATE DATABASE

Để tạo cơ sở dữ liệu (database) trong MySQL, chúng ta sử dụng cú pháp sau: CREATE {DATABASE | SCHEMA} db_name , ; Trong đó: CREATE DATABASE db_name => tạo …

Các storage engine trong MySQL

1. Storage engine là gì Database engine (hay storage engine) là 1 thành phần phần mềm nằm bên dưới 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database management system …