Author: Hồ Nhật Thanh

Tổng quan về VBA

VBA là gì? VBA là chữ viết tắt của Visual Basic for Applications, một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-driven) của Microsoft. VBA được sử dụng chủ yếu …

Series hướng dẫn VBA

VBA là chữ viết tắt của Visual Basic for Application, 1 ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-drivent programming) của Microsoft. Nó được sử dụng chính trong các ứng …

Google Cloud Platform

I. Overview Google Cloud Platform (GCP), là 1 tập hợp các dịch vụ điện toán đám mây (cloud computing) được cung cấp bởi Google. GCP chạy trên cùng cơ sở …