Cloud computing

Định nghĩa Cloud computing (Điện toán đám mây) là 1 mô hình cho phép truy cập đến 1 nhóm tài nguyên máy tính được chia sẻ (ví dụ: network, server, …

Industry 4.0

Industry 4.0 là gì? Industry 4.0 (Công nghiệp 4.0) là tên gọi dành cho xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu hiện tại trong các ngành công …

Tổng quan về VBA

VBA là gì? VBA là chữ viết tắt của Visual Basic for Applications, một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-driven) của Microsoft. VBA được sử dụng chủ yếu …

Series hướng dẫn VBA

VBA là chữ viết tắt của Visual Basic for Application, 1 ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện (event-drivent programming) của Microsoft. Nó được sử dụng chính trong các ứng …

Python

Khái quát về Python Python là 1 ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) cấp cao, thông dịch, tương tác và hướng đối tượng. Cú pháp của ngôn ngữ này …

Character set and collation

Character set và Collation là gì? Character set là 1 tập hợp các ký tự và mã hóa (encoding). Collation là 1 tập hợp các luật dùng để so sánh …

Giới thiệu MySQL

MySQL là 1 trong những hệ quản trị CSDL phổ biến nhất thế giới, được phát triển, phân phối và hỗ trợ bởi tập đoàn Oracle.