Chuỗi trong MySQL

Các kiểu dữ liệu chuỗi trong MySQL bao gồm CHAR, VARCHAR, BINARY, VARBINARY, BLOB, TEXT, ENUM và SET. 1. CHAR và VARCHAR Các kiểu CHAR và VARCHAR là tương tự …

Lệnh wc trong Linux

1. Cú pháp Lệnh wc trong Linux được dùng để đếm số dòng, số từ hay số byte của 1 tập tin và in kết quả này ra màn hình. Cú pháp …