Lệnh wc trong Linux

1. Cú pháp Lệnh wc trong Linux được dùng để đếm số dòng, số từ hay số byte của 1 tập tin và in kết quả này ra màn hình. Cú pháp …

Thời gian trong MySQL

Các kiểu dữ liệu dành cho ngày tháng và thời gian trong MySQL bao gồm DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP và YEAR. Giống như các kiểu dữ liệu khác, các kiểu …

Dữ liệu số trong MySQL

Các kiểu dữ liệu trong MySQL được chia thành các kiểu sau: kiểu số, kiểu ngày tháng, kiểu chuỗi và các kiểu dữ liệu lưu trữ theo không gian. Chúng ta sẽ …

Kết nối MySQL trong Java

Làm việc với CSDL dữ liệu là tác vụ không thể thiếu trong lập trình ứng dụng, MySQL là 1 trong những hệ quản trị CSDL phổ biến và được …