String, StringBuilder và StringBuffer

Trong Java, chúng ta có 3 kiểu dữ liệu để lưu trữ các giá trị chuỗi là String, StringBuffer và StringBuilder. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu …

Chuỗi trong MySQL

Các kiểu dữ liệu chuỗi trong MySQL bao gồm CHAR, VARCHAR, BINARY, VARBINARY, BLOB, TEXT, ENUM và SET. 1. CHAR và VARCHAR Các kiểu CHAR và VARCHAR là tương tự …

Thread.start và Thread.run

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu qua các cách để tạo ra các luồng (thread) trong Java. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương …

Tạo các Thread trong Java

Trong kiến trúc máy tính, đa luồng (Multithreading) là khả năng 1 đơn vị xử lý trung tâm hay 1 nhân trong bộ xử lý đa nhân có thể thực thi …