Cài đặt ProFTP

1. Cài đặt từ mã nguồn –          Tải và cài đặt các thư viện cần thiết # yum install –y gcc pcre pcre-devel openssl openssl-devel zlib-devel –          Tải gói cài …