Cài đặt Nginx trên CentOS

1. Cài đặt thư viện –       Cài đặt GCC – GNU Compiler # yum groupinstall -y "Development Tools" –       Cài đặt thư viện PCRE …

Giới thiệu Nginx

Nginx (được phát âm là “engine-ex”) là 1 máy chủ reverse proxy mã nguồn mở cho các giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và IMAP, cũng như là 1 máy …

Các lệnh FTP

Dưới đây là 1 số lệnh FTP được sử dụng phổ biến: ABORT Hủy bỏ việc chuyển tập tin đang thực hiện. ACCT Thông tin tài khoản ADAT Dữ liệu …