Google Cloud Platform

I. Overview Google Cloud Platform (GCP), là 1 tập hợp các dịch vụ điện toán đám mây (cloud computing) được cung cấp bởi Google. GCP chạy trên cùng cơ sở …

Cloud computing

Định nghĩa Cloud computing (Điện toán đám mây) là 1 mô hình cho phép truy cập đến 1 nhóm tài nguyên máy tính được chia sẻ (ví dụ: network, server, …

INFORMATION SCHEMA

Ở các bài viết trước, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu cách tạo và xóa DB trong MySQL, và để kiểm tra xem DB đã được tạo hay xóa …