Category: FTP

Cấu hình Quota trong ProFTPD

Quota – hạn ngạch – là giới hạn về số lượng tập tin, hoặc số lượng Byte dữ liệu mà người dùng được phép upload, download bên trong hệ thống …

Các lệnh FTP

Dưới đây là 1 số lệnh FTP được sử dụng phổ biến: ABORT Hủy bỏ việc chuyển tập tin đang thực hiện. ACCT Thông tin tài khoản ADAT Dữ liệu …

Cấu hình VirtualHost trong ProFTPD

Máy chủ ảo (Virtual host hoặc Virtual server) là kỹ thuật giúp chạy nhiều máy chủ ảo trên 1 máy chủ vật lý nhằm mục đích phục vụ nhiều hơn …

Cấu hình thư mục trong ProFTPD

Để cấu hình thư mục chứa dữ liệu của người dùng trong ProFTPD, ta sử dụng khai báo DefaultRoot. Cú pháp khai báo của DefaultRoot là: DefaultRoot       …

Cài đặt ProFTP

1. Cài đặt từ mã nguồn –          Tải và cài đặt các thư viện cần thiết # yum install –y gcc pcre pcre-devel openssl openssl-devel zlib-devel –          Tải gói cài …