Category: MySQL

Chuỗi trong MySQL

Các kiểu dữ liệu chuỗi trong MySQL bao gồm CHAR, VARCHAR, BINARY, VARBINARY, BLOB, TEXT, ENUM và SET. 1. CHAR và VARCHAR Các kiểu CHAR và VARCHAR là tương tự …

Thời gian trong MySQL

Các kiểu dữ liệu dành cho ngày tháng và thời gian trong MySQL bao gồm DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP và YEAR. Giống như các kiểu dữ liệu khác, các kiểu …

Dữ liệu số trong MySQL

Các kiểu dữ liệu trong MySQL được chia thành các kiểu sau: kiểu số, kiểu ngày tháng, kiểu chuỗi và các kiểu dữ liệu lưu trữ theo không gian. Chúng ta sẽ …

Các storage engine trong MySQL

1. Storage engine là gì 1 database engine (hay storage engine) là 1 thành phần phần mềm nằm bên dưới mà 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database …

Tạo database trong MySQL

Để tạo cơ sở dữ liệu (database) trong MySQL, chúng ta sử dụng cú pháp sau: CREATE {DATABASE | SCHEMA} db_name ... create_specification: CHARACTER SET charset_name | COLLATE collation_name Trong …